USING EARTH REMOTE SENSING DATA TO CONTROL CHANGES IN WATER STORAGE BASIN COAST LINE

Authors:

Alexeyi V. Dubrovskiy,Olesya I. Malygina,Viktor N. Moskvin,Tamara V. Vereshchaka,Valery I. Tatarenko,

DOI NO:

https://doi.org/10.26782/jmcms.spl.10/2020.06.00014

Keywords:

Satellite monitoring,technogenic natural territorial complexes,land resources,unmanned aerial vehicles,digital economy,water bodies,

Abstract

The modern organisation of infrastructural facilities and industrial complexes shall be environmentally safe and economically effective.  The article poses the problem of creation of a system for the efficient use of and control over the state of water storage basins using geotechnology and Earth remote sensing systems.  The Novosibirsk Water Storage Basing, Novosibirsk, Russia is taken as an example.  Over the explored area of the water basing, the environmental situation is worsening as a result of the progressing wind and wave erosion of the coast line and intensive washout of soil, plants, trees, chemical fertilisers etc.  The article reasonably introduces the concept of technogenic natural territorial complexes (TNTC).  By Earth remote sensing, the speed of soil erosion along the whole coast line of the basin is determined.  Soil exploration and typing provided materials for a forecast model of wearing away of the coast line. The plots for geodynamic monitoring and data acquisition periods are defined.  The need for bank-protection works and a wider recreational use of the basing water is stated.

Refference:

I. Bakillah, M., Open Geospatial Data, Software and Standards [Text] / M. Bakillah, S. Liang // Software and Standards, 2016, 1:1, Published: 3 March 2016 [https://opengeospatialdata.springeropen.com/ articles/10.1186/s40965-016-0004-1].

II. Becirspahic, L., Web Portals for Visualizing and Searching Spatial Data [Text] / L. Becirspahic, A. Karabegovic // Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 2015. 38th International Convention on. Opatija. 2015. – Pp. 305–311.

III. Beyrom, S.G., Changing Natural Conditions in the Mid-Ob Region After Creation of the Novosibirsk Hydroelectric Power Station [Izmeneniyeprirodnykhusloviy v sredney Obi poslesozdaniyaNovosibirskoy GES] [Tekst] / S.G. Beyrom, N.V. Vostryakova. – Novosibirsk: Nauka, Sib. Otdeleniye, 1973. – 250 s.

IV. Beyrom, S.G., Formation of Coastal Zone of the Novosibirsk Water Storage Basin [FormirovaniyeberegovoyzonyNovosibirskogovodokhranilishcha] [Tekst] / S.G. Beyrom, V.M. Shirokov // Novosibirsk: Nauka, 1968. – 195 s.

V. Blower, J.D., A Web Map Service Implementation for the Visualization of Multidimensional Gridded Environmental Data [Text] / J. D .Blower, A.L. Gemmell, G.H. Griffiths, K. Haines, A. Santokhee, X. Yang // Environmental Modelling& Software. Volume 47. September 2013. – Pp. 218–224.

VI. Comprehensive Studies of the Novosibirsk Water Storage Basin [KompleksnyyeissledovaniyaNovosibirskogovodokhranilishcha] [Tekst] / Tr. SanSibRNIGMI, vyp. 70. – M.: Gidrometeoizdat, 1985.

VII. Doncheva, A.V., Environmental Design and Audit: Practical Aspects [Ekologicheskoyeproyektirovaniye i ekspertiza: Praktika] Uchebnoyeposobiye [Tekst] / A. V. Doncheva. – M.: Aspekt Press, 2002. – 286 s.

VIII. Dubrovskiy, A.V., Comprehensive Technology of Geoinformational Exploration of Technogenic Natural Territorial Entities [Kompleksnayatekhnologiyageoinformatsionnogoissledovaniyatekhnogennykhprirodno-territorialnykhobrazovaniy] [Tekst] / A.V. Dubrovskiy // GEO-Sibir-2008. T. 2. EkonomicheskoyerazvitiyeSibiri i DalnegoVostoka. Ekonomikaprirodopolzovaniya, zemleustroystvo, lesoustroystvo, upravleniyenedvizhimostyu. CH. 1: sb. mater. IV Mezhdunar. nauchn. kongressa «GEO-Sibir-2008», 22–24 aprelya 2008 g., Novosibirsk. – Novosibirsk: SGGA, 2008. – S. 67–69.

IX. Dubrovskiy, A.V., Features of the Rormation of Three dimensional Models of a Landscape for Interfarm Land Management [Text] / A.V. Dubrovskiy, D.A. Naumov // Materials of International Conference, Novosibirsk, October 22–23, 2003. Part 2. – Novosibirsk, 2003. – P. 438–439.

X. Dubrovskiy, A.V., Geoimformation space research of the city for the prevention of the peoples life threats [Text] / A. Dubrovskiy // Early warning and crises/disaster and emergency management. – Novosibirsk: SSGA, 2010 – C. 118 –124.

XI. Dubrovskiy, A., Elements of Geoinformation Support of Natural Resource Management System [Text] / Alexey V. Dubrovsky, Ivan T. Antipov, Anatoly I. Kalenitsky and Alexander P. Guk // International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR), Vol-9, Issue-1, 2018, pp. 1185-1202.

XII. Dubrovskiy, A.V., Geoinformation Systems. Earth Remote Sensing [Geoinformatsionnyyesistemy. DistantsionnoyezondirovaniyeZemli] [Tekst] :ucheb. – metod. Posobiye / A.V. Dubrovskiy, V.N. Nikitin, Ye.S. Trotsenko, N.V. Fadeyenko. – Novosibirsk : SGGA, 2014 – 90 s.

XIII. Dubrovskiy, A.V., On the Necessity to Create a Land Monitoring System within the Limits of Ob Water Storage Basin by Means of Geoinformation Technologies [O neobkhodimostisozdaniyasistemymonitoringazemelnykhresursov v predelakhterritoriiObskogovodokhranilishchasredstvamigeoinformatsionnykhtekhnologiy] [Tekst] / A.V. Dubrovskiy, N.V. Fadeyenko // Materialy 4-y mezhdunar. nauchno-prakt. konf. «AGROINFO-2009», CH. 2. – Novosibirsk, 2009,– S. 100–104.

XIV. Fadeyenko, N.V., Application of Matrix Method of Coast Zone Anaysis to the Development of Recreational Industry and Tourism [PrimeneniyematrichnogometodaanalizapribrezhnoyterritoriiNovosibirskogovodokhranilishchadlyarazvitiyarekreatsii i turizma] [Tekst] / N.V. Fadeyenko // GEO-Sibir-2010. T. 3. EkonomicheskoyerazvitiyeSibiri i DalnegoVostoka. Ekonomikaprirodopolzovaniya, zemleustroystvo, lesoustroystvo, upravleniyenedvizhimostyu. CH. 2: sb. mater. VI Mezhdunar. nauchn. kongressa «GEO-Sibir-2010», 19–29 aprelya 2010 g., Novosibirsk. – Novosibirsk: SGGA, 2010. – S. 112 –118.

XV. Farutin, I.N. Technological Solutions of Skaneks Company for Satellite Data Reception and Processing [TekhnologicheskiyeresheniyakompaniiSkaneksdlyapriyema i obrabotkisputnikovoyinformatsii] [Tekst] / I. N. Farutin, D. I. Fedotkin // Sbornikstateypomaterialammezhdunarodnogonauchnogokongressa «Interekspo Geo-Sibir», 2011. – Novosibirsk: SGGA, 2011. – S. 167–169.

XVI. Geodesy and Cartography Industry Development Roadmap [Kontseptsiyarazvitiyaotrasli «Geodeziya i kartografiya» do 2020 g.: utverzhdenaRasporyazheniyemPravitelstvaRossiyskoyFederatsiiot 17 dekabrya 2010 g. № 2378-r] [Elektronnyyresurs] – Rezhimdostupa: http://www/rg.ru/2011/01/11/geodeziya-site-dok.html.

XVII. Gorbunov, A.V., State and Prospects of Space Complexes Canopus V and Meteor M [Sostoyaniye i perspektivyrazvitiyakosmicheskikhkompleksov «Kanopus-V» i «Meteor-M»] [Tekst] / A. V. Gorbunov, I.Yu. Ilina, V.K. Saulskiy // Raketno-kosmicheskoyepriborostroyeniye i informatsionnyyesistemy, Tom 2, № 4, 2015 . M.: OAO RKRKPiIS, 2015. S. 14 – 19.

XVIII. Govorushko, S.M., Influence of Economic Activities on the Environment [Vliyaniyekhozyaystvennoydeyatelnostinaokruzhayushchuyusredu] [Tekst] / S.M. Govorushko. – Vladivostok: Dalnauka, 1999. – S. 85 – 90.

XIX. Govorushko, S.M., Influence of Economic Activities on the Environment [Vliyaniyekhozyaystvennoydeyatelnostinaokruzhayushchuyusredu] [Tekst] / S.M. Govorushko. – Vladivostok: Dalnauka, 1999. – S. 85 – 90.

XX. Inozemtsev, D.P., Automated Aerial Photography with the Help of Software and Hardware Complex GeoScan-PhotoScan [Avtomatizirovannayaaerofotosyomka s pomoshchyuprogrammno-apparatnogokompleksa «GeoScan-PhotoScan»] [Tekst] / D.P. Inozemtsev // SAPR i GIS avtomobilnykhdorog, №1 (2), 2014. – M.: OOO «IndorSoft». – S. 46 – 51.

XXI. Karpik, A.P., Geospatial Discourse in the System of Proactive Scientific Thinking [Geoprostranstvennyydiskurs v sistemeoperezhayushchegonauchnogomyshleniya [Tekst] / A.P. Karpik, D.V. Lisitskiy, K.S. Baykov, A.G. Ossipov, V.N. Savinykh // VestnikSGUGiT (Sibirskogogosudarstvennogouniversitetageosistem i tekhnologiy). – 2017. – T. 22. – №. 4. – C. 53 – 67.

XXII. Karpik, A.P., Methodological and Technological Foundations of Geoinformational Support of Territories [Metodologicheskiye i technologic heskiyeosnovygeoinformatsionnogoobespecheniyaterritoriy] [Tekst] / A.P. Karpik. – Novosibirsk: SGGA, 2004. – 250 s.

XXIII. Lisitsky, D., Digital Economy and Geoinformation Technologies [Text] / D. Lisitsky, K. Baykov, A. Osipov, A. Grishanova, V. Savinykh. – International Conference «Actual Issues of Mechanical Engineering», 2017, (AIME 2017). DOI:10.2991/aime – 17.2017.120.

XXIV. Lucas, G., Development and Testing of Geo-processing Models for the Automatic Generation of Remediation Plan and Navigation Data to Use in Industrial Disaster Remediation [Electronic resource] / G. Lucas, Cs. Lenart, J. Solymosi // Open Geospatial Data, Software and Standards, 2016, № 1:5, Published: 10 May 2016, [https://opengeospatialdata.springeropen.com/articles /10.1186/s40965-016-0006-z].

XXV. Nazarov, A.,S., Photogrammetry [Fotogrammetriya] [Tekst] / Uch. posobiyedlyastudentovvuzov. — Mn.: TetraSistems, 2010. – 368 s.

XXVI. Oulidi, H.J., Moumen A., Towards to Spatial Data Infrastuctures and an Integrated Managment of Groundwater Resourses [Text] / H. J. Oulidi, A. Moumen // Journal of Geographic Information Systems, 2015, № 7. – R. 667 – 676.

XXVII. Pak, M., Determination of Forest Recreational Use Value of Forest resources in Turkey: Sazalan Forest Recreation Site Sample [Text] / Mehmet Pak, Mustafa FehmiTürker. – http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0411-A1.HTM.

XXVIII. Savinykh, V.P., Information Technologies in Environmental Monitoring Systems [Informatsionnyyetekhnologii v system akhekologicheskogomonitoringa] [Tekst] / V.P. Savinykh, V.F. Krapivin, I.I. Potapov. – M.: Nauka, 2007.

XXIX. Savkin, V.M., Water Storage Basins of Siberia: Environmental and Economic Consequences of Their Creation [VodokhranilishchaSibiri, vodno-ekologicheskiye i vodno-khozyaystvennyyeposledstviyaikhsozdaniya] [Tekst] / V. M. Savkin // Sibirskiyekologicheskiyzhurnal, 2 (2000). – Novosibirsk: SO RAN, 2000. – S. 109 – 121.

XXX. Sedelnikov, V.P., Space Segment in the System of the State Topographic Monitoring [Kosmicheskiy segment v struktureSistemygosudarstvennogotopograficheskogomonitoringa] [Tekst] / V. P. Sedelnikov // Geomatika № 2. – M.: Sovzond, 2012. – S. 57–60.

XXXI. Seredovich V., The Forecast of Technogenic and Natural Threats Connected with Expoloiting of the Novosibirsk Water Basin [Text] / V. Seredovich, A. Dubrovskiy // Early warning and crises/disaster and emergency management. – Novosibirsk: SSGA, 2003 – C. 96–98.

XXXII. Sibly, H., Pricing and Management of Recreational Activities Which Use Natural / [Text] Hugh Sibly. – Springer link. Environmental and Resource Economics No. 18, 2001. – P. 339–354 (Resources https://link.springer.com/article/10.1023/A:1011165132180).

XXXIII. Steiniger, S., Free and Open Source GIS Software for Building a Spatial Data Infrastructure [Text] / S. Steiniger , A.J.S. Hunter // Geospatial Free and Open Source Software in the 21st Century. LNGC. Heidelberg. Springer. 2012. – Pp. 247–261.

XXXIV. Sverd, Kh., Risk Analysis and Management [Analiz i upravleniyeriskami] [Tekst] / Khans-IvarSverd // Rossiyskiy i yevropeyskiyopytispolzovaniyamodelikompleksnogoupravleniyapribrezhnoyzonoynaregionalnom imunitsipalnomurovnyakh: materialyseminara. – SPb., 2005. – 74 s.

XXXV. Verkhoturov, D., In the Depths of the Siberian HESs [Voglubinesibirskikh GES] [Tekst] / D. Verkhoturov / Krasnoyarskayaregionalnayaobshchestvennayaekologicheskayaorganizatsiya «Plotina»: sb. statey. – Krasnoyarsk, 2009. – 91 s.

XXXVI. Voropayev, G.V., Water Storage Basins and their Influence on the Environment [Vodokhranilishcha i ikhvozdeystviyenaokruzhayushchuyusredu] [Tekst] / G. V. Voropayev, A. B. Avakyan. – M.: Nauka, 1986. –367 s.

View | Download