THE EFFECT OF UV IRRADIATION OF WINTER WHEAT ON ENZYME ACTIVITY DURING GERMINATION

Authors:

Elena Simonova,Musheg Ayrapetyan,Irina Denisova,Natalia Vertiy,

DOI NO:

https://doi.org/10.26782/jmcms.spl.10/2020.06.00032

Keywords:

Winter wheat,seed quality,enzymes,amylase,catalase,peroxidase,seed material,ultraviolet irradiation,

Abstract

Natural ultraviolet radiation is one of the major environmental factors that have an impact on plant organisms. The article shows that the use of artificial sources of ultraviolet (UV) radiation, mercury-quartz lamps, such as BNPO 2-30-001U3.5 in crop production accelerates the processes of germination and increase the germinating power by activation of enzymes. The use of UV radiation sources for the stimulation of germinating seeds is relevant and highly-demanded, as it is an environmentally safe technology for pre-sowing seed stimulation in agricultural production. The use of a BNPO 2-30-001U3.5 mercury-quartz lamp to stimulate physiological and biochemical processes in germinating seeds allowed us to identify different levels of enzyme activity depending on the time of exposure to irradiation. After soaking the winter wheat seeds in distilled water, they were irradiated using a BNPO 2-30-001U 3.5 mercury-quartz lamp, and, as the seeds swelled and germinated, the activity of amylase, catalase and peroxidase was determined. During the experiment, optimal regimes of seed irradiation by an UV source were established. The seeds exposed to radiation for three and five minutes, showed a 8.2 and 10.5% increase in laboratory germination compared to the control, and a 27.8 and 29.5% increase in germinating power, respectively. Comprehensive studies of the effect of UV radiation on enzyme activity during the germination of wheat seeds under different irradiation regimes showed the maximum increase in amylase activity on the fourth day from the beginning of germination and the increase in this indicator by 58.6 and 64.1%, respectively, compared to the control condition. Catalase activity reached its maximum ​​by the fourth day from the beginning of seed germination in variants that had been exposed to a three- and five-minute irradiation and was higher than that in the control variant by 14.7% and 17.7%, respectively. The peak of peroxidase activity was observed on the eighth day from the beginning of the germination of winter wheat seeds in all variants of the experiment, but in the variants with three- and five-minute irradiation, the peroxidase activity was higher than the control values by 50%, and with a five-minute irradiation – by 55%.  

Refference:

I. Alekhina N.D. Fiziologiyarasteniy [Plant physiology] / N.D. Alekhina, Yu.V. Balnokin, V.F. Gavrilenko et al.; edited by I.P. Ermakova. Moscow: Akademiya Publishing Center, 2005.

II. Amano H., TakanamiS.,et al., Uses for Nitride UV devices / MRS Fall Meeting , Boston, Dec., Symposium L, Abstr. 1.1, 2002

III. Apel K, Hirt H Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction. Annu Rev Plant Biol. 2004; 55:373–399

IV. Bhattacharya D.K., Adak S., Bandyopadhyay U., Banerjee R.K. Mechanism of inhibition of horseradihs peroxidase-catalysed iodide oxidation by EDTA // Biochem. 1994; 298 (2): 181-188.

V. Chirkova T.V. Fiziologicheskiyeosnovyustoychivostirasteniy [Physiological basis of plant resistance]. Saint Petersburg: Publishing house of Saint Petersburg State Universityб 2002.

VI. Chupakhina G.N., Maslennikov P.V., Skrypnik L.N. Prirodnyyeantioksidanty (ekologicheskiyaspekt):monografiya [Natural antioxidants (ecological aspect): monograph]. Kaliningrad: Immanuel Kant Baltic Federal University Publ., 2011.

VII. Dubrov A.P. Deystviyeul’trafioletovoyradiatsiinarasteniya [The effect of ultraviolet radiation on plants]. Moscow: USSR Academy of Sciences, 1963.

VIII. Ermakov A.I. Metodybiokhimicheskogoissledovaniyarasteniy [Methods of biochemical studies of plants] / A.I. Ermakov. Leningrad: Agropromizdat Publ., 1987.

IX. Farrel A. D. and Kettlewell P. S. The Effect of Temperature Shock and Grain Morphology on Alpha-amylase in Developing Wheat Grain Annals of Botany.Oxford Journals.2008;102: 287–293.

X. Gao1 X., C. H. Hu1et al., Factors affecting pre-harvest sprouting resistance in wheat (Triticumaestivum L.)The Journal of Animal & Plant Sciences.2013;23(2): 556-565.

XI. Gazaryan I.G., Khushpulyan D.M., TishkovV.I.Osobennostistruktury i mekhanizmadeystviyaperoksidaz. Uspekhibiologicheskoykhimii [The structure and effects of peroxidases. Advances in biological chemistry].2006;46: 303–322.

XII. Gelmanov M.A., Fursov O.V., Frantsev A.P. Metodyochistki i izucheniyafermentovrasteniy [Methods for purification and study of plant enzymes] / M.A. Gelmanov, O.V. Fursov, A.P. Frantsev. Alma-Ata, 1981.

XIII. Ghazalov B.C. Effektivnost’ istochnikovul’trafioletovogoizlucheniya v predposevnoyobrabotke [The effectiveness of ultraviolet radiation sources during pre-sowing preparation] / B.C. Ghazalov, N.E. Ponomareva // Elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye v s.-kh. proizvodstve [Electrotechnologies and electrical equipment in the agricultural production]. 2005; 5 (1): 26-31.

XIV. Kostin V.I. Fiziologicheskiymekhanizmvozdeystviyapektina i mikroelementovpriprorastaniisemyanzernovykhkul’tur [Physiological mechanism of the effect of pectin and trace elements in germination of grain seeds] / V.I. Kostin, V.A. Isaychev, O.G. Muzurova // Vestnik RASKHN [Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences]. 2006; 4 (July – August): 38–39.

XV. Kretovich V.L. Osnovybiokhimiirasteniy [Basics of plant biochemistry] / V.L. Kretovich. Moscow: Higher School, 1971.

XVI. Lebedeva O.V., Ugarova N.N., Mekhanizmperoksidaznogookisleniya [The mechanism of peroxidase oxidation]. News of the Academy of Sciences. Chemical series. 1996; 1: 25–32.

XVII. Liszkay A., KenkВ.,Schopfer P. Evidence for the involvement of cell wall peroxidase in the generation of hydroxyl radicals mediating extension growth // Planta. 2003; 217:658-667.

XVIII. Livesley M.A. α-Amylase izoenzymes in aged wheat aleurone layers // Biochem. Soc.Trans. 1991; 19 (4): 360–364.

XIX. Masojć, P., and P. MilczarskiRelationshipbetween QTLs for preharvest sprouting and alpha-amylase activity in rye grain. Mol. Breeding 2009;23: 75-84.

XX. Medvedev S.S. Fiziologiyarasteniy [Plant physiology]. Saint Petersburg: BVH, Saint-Petersburg, 2013.

XXI. Metlina G.V. et al. Metodikaraschotaproduktivnoyvlagi v yuzhnoy zone Rostovskoyoblasti (metodicheskiyerekomendatsii) [Method of calculating productive moisture in the southern area of the Rostov region (methodical recommendations)]. Rostov-on-Don: ZAO Kniga, 2015.

XXII. Meyer A., Seitz E. Ul’trafioletovoyeizlucheniye [Ultraviolet radiation]. Moscow: Science, 1982.

XXIII. Obrucheva N.V. Fiziologiyaprorastaniyasemyan [Physiology of seed germination] / N.V. Obrucheva // Regulyatsiyarosta, razvitiya i produktivnostirasteniy [Regulation of growth, development and productivity of plants]. Mn.:Pravo i Ekonomika Publ., 2003.

XXIV. PradedovaYe.V. Vliyaniyestressovykhusloviynaaktivnost’ i izofermentnyysostavperoksidazyvakuoley i tkanevogoekstraktakorneplodovstolovoysvekly [Effect of stress conditions on the activity and isozyme composition of vacuole peroxidase and tissue extract of table beet roots] / E. V. Pradedova, O. D. Nimaeva, R. K. Salyaev // Izvestiya RAN. Seriyabiologicheskaya [Izvestia RAN. Biological series]. 2014; 3: 1–10.

XXV. Rogozhin V.V., Kurilyuk T.T. Vliyaniyeul’trafioletovogooblucheniyasemyannaprotsessyperekisnogookisleniyalipidov v prorostkakh [Effect of ultraviolet irradiation of seeds on lipid peroxidation in wheat sprouts] // Biokhimiya [Biochemistry]. 1996; 61 (8): 1432–1439.

XXVI. Samofalova N.E. et al. Sorta i gibridyzernovykh i kormovykhkul’tur (katalog) [Varieties and hybrids of grain and forage crops (catalog)] Rostov-on-Don: Media-Polis Publ., 2015.

XXVII. Shakirova M.F. Nespetsificheskayaustoychivost’ rasteniy k stressovymfaktoram i yeyeregulyatsiya [Non-specific resistance of plants to stress factors and its regulation]. Ufa: Gilem, 2001.

XXVIII. Sorokin A.N., Morozova T.M. Vliyaniyeozonirovaniyasemyannaurozhaynost’ i pokazatelikachestvazernayarovoypshenitsyVladimirskiyzem-ledelets [The effect of seed ozonation on yield and quality indicators of spring wheat grain of Vladimir Agriculturer variety].2018;3: 32—35.

XXIX. ThirupathiKaruppanapandian, Jun-Cheol Moon, et al. Reactive oxygen species in plants: their generation, signal transduction, and scavenging mechanisms//Australian Journal of Crop Science. 2011; 5(6):709-725.

XXX. Tretyakov N.N. Praktikumpofiziologiirasteniy [Practical guide on plant physiology] / N.N. Tretyakov, L.A. Panichkin, M.N. Kondratiev et al. Moscow: KolosSPubl, 2003.

XXXI. Vandenabeele S, Vanderauwera S, Vuylsteke M, Rombauts S, Langebartels C, Seidilitz HK, Zabeau M, Van Montagu M, Inze D, Van Breusegem F Catalase deficiency drastically affects gene expression induced by high light in Arabiodpsis thaliana. Plant J. 2004;39:45–58

XXXII. Veselovskiy V.A., Veselova T.V., Chernavskiy D.S. Stress rasteniya. Bio-fizicheskiypodkhod [Stress in plants. Biophysical approach] // Fiziologiyarasteniy [Plant physiology]. 1993: 40(4): 553–557.

XXXIII. Willekens H., van Camp W., van Montagu M. et al. Ozone, sulfur dioxide, and ultraviolet B have similar effects on mRNA accumulation of antioxidant genes in Nicotianaplumbaginifolia L. // Plant Physiol. 1994; 106: 1007—1014.

View | Download